ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИ ОТ ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА „BOOKS BOGARI ”

 Дата: 28.08.2022

Моля, запознайте се с този документ внимателно и преди да използвате онлайн книжарница „BOOKS BOGARI” (https://booksbogari.bg/). Той съдържа условията и правилата за използването му, които представляват договорните клаузи между Вас като получател на услуги на информационното общество и нас като доставчик на такива услуги.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия регулират отношенията с Вас – нашите клиенти при продажба на книги и други стоки от разстояние – чрез електронната книжарница, по телефона, чрез електронна поща или чрез социалните мрежи, които обичайно използваме.

2. Oнлайн книжарница „BOOKS BOGARI” е собственост на едноличен търговец „МАРАЯ ГАЙД“ вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 204646579, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Васил Левски № 112, ет. 3, ап. 15.

3. Данните за контакт с Доставчика включват: Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 112, ет. 3, ап. 15. Електронна поща: [email protected]

4. В настоящите Условия използваме термините със следното съдържание:

4.1. Продажба от разстояние – всяка продажба, която се случва извън търговските обекти и без едновременното физическо присъствие с клиента, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние като електронна книжарница, имейл или социална мрежа (Facebook и Instagram).

4.2. Електронно изявление – словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.

4.3. Доставчик – ЕТ „МАРАЯ ГАЙД“. 

4.4. Клиент – физическо или юридическо лице, което поръчва продуктите, предлагани чрез електронната книжарница.

4.5. Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4.6. Регистриран профил (профил, личен профил) – индивидуален запис в информационната система, чрез която функционира електронната книжарница , създаван за всяко лице, което желае да запазва и да има достъп данни в системата.

4.7. Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

4.8. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. УСЛУГИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

5. Посещението и разглеждането на уебсайта https://booksbogari.bg/ е свободно и безплатно.

6. За да посетите и разгледате уебсайта е необходимо едновременно:

6.1. Да осигурите устройство и интернет връзка, които Ви позволяват разглеждането на сайта.

6.2. Да имате инсталиран браузър, който позволява използването на бисквитки (в противен случай, сайтът може да не функционира правилно).

7. По Ваша преценка можете да създадете регистриран профил. Профилът позволява да използвате допълнителни услуги и запазва данни за начина, по който използвате електронната книжарница, но не е изискване за закупуване на предлаганите стоки.

8. Услугата „Моят профил“, Ви позволява да:

8.1. Променяте и запазвате в системата идентификационните Ви данни и данните за достъп до системата.

8.2. Запазвате и променяте информация за използваните адреси за фактуриране и доставка.

8.3. Запазвате информация за направените поръчки.

9. Като Доставчик на посочените услуги, си запазваме правото по всяко време да променяме (като добавяме нови или премахваме съществуващи) предоставяните услуги или определени функционалности на електронната книжарница, за което ще извършим съответните промени в настоящите Условия.

СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ПРОФИЛ

10. За да създадете регистриран профил е необходимо:

10.1. Да изберете функционалността Моят профил/Регистрирай се.

10.2. Да посочите имейл адрес и парола за достъп – на посочената електронна поща ще изпращаме електронната кореспонденция, свързана с използването на електронната книжарница, напр. за потвърждаване на регистрацията или при искане за промяна на паролата за достъп. Можете да се регистрирате с един имейл адрес само веднъж.

10.3. Да натиснете бутона „Регистриране“ – преди това имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

11. С избора на бутона „Регистриране“ декларирате, че приемате настоящите „Общи условия“ и извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с нас съгласно настоящите Условия.

12. След избора на бутона „Регистриране“, ще Ви изпратим писмо за създаването на регистрацията. С писмото за успешното регистриране, Ви информираме, че потвърждаваме получаването и приемаме изявлението Ви за създаване на регистриран профил.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

13. Можете да използвате електронната книжарница, за да:

13.1. Преглеждате стоките, техните характеристики, цени, начини на плащане и условия за доставка.

13.2. Извършвате електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние.

13.3. Извършвате плащания във връзка със сключените договори, съгласно посочените начини за разплащане.

14. По силата на сключения договор за покупко-продажба, ние се задължаваме да Ви доставим и да Ви прехвърлим собствеността върху избраните от Вас продукти. Вие се задължавате да заплатите цената им.

15. Процедурата за сключване на договор за покупко-продажба започва с извършването на поръчка на избраните продукти. Поръчка без регистрация се извършва по следните начини:

15.1. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на електронната книжарница и добавянето им към списък със стоки за покупка (количка). На този етап може да се правят промени в избраните продукти и количества.

15.2. Предоставяне на данни – посочване на данните за контакт с лицето, на което ще се достави продуктът, адрес за фактуриране и адрес за доставка (ако са различни).

15.3. Определяне на начина на доставка и начин на плащане – възможните начини на плащане и доставка са посочени на уебсайта ни.

15.4. Приемане на Общите условия.

15.5. Потвърждение на поръчката чрез избор на бутона „Поръчване“.

16. Можете да извършите покупка като регистриран потребител, като преди да изберете продукт достъпвате системата за извършване на поръчки на електронната книжарница чрез идентифициране с потребителско име/електронна поща и парола. В този случай поръчката следва посочените в горната точка стъпки, като не е необходимо да предоставяте данни, ако вече сте ги въвели в профила Ви.

17. С натискането на бутона “Поръчване” Вие извършвате обвързващата поръчка за избраните стоки и се задължавате да платите цената на поръчаните продукти и цената за доставката им.

18. Веднага след получаване на поръчката чрез електронната книжарница, ще изпратим информация за направената онлайн покупка на електронния Ви адрес, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата. С това съобщение потвърждаваме получаването на Вашето изявление за сключване на договор за покупко-продажба, но не представлява приемане на предложението Ви за сключване на договор.

19. Ние ще приемем сключването на договора чрез изпращането на потвърждение на поръчката чрез електронната поща. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването му съгласно настоящата точка.

20. Поръчка, направена на посочената електронната поща или чрез профилите ни в социалните мрежи, се извършва по следния начин:

20.1. Вие ни предоставяте информацията за поръчката, която съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената, телефон за връзка и адрес за доставка.

20.2. Информираме ви за наличност на избраните продукти и потвърждаваме сключването на договора за покупко-продажба. От този момент договорът се счита за сключен.

20.3. При този начин за поръчки се извършва заплащане единствено чрез наложен платеж.

21. Предоставяме чрез интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора – преди да изберете бутона „Поръчване“, можете да коригирате всички въведени данни.

22. Задължаваме се да Ви информираме за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставените от Вас данни за контакт.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

23. Имате право да използвате електронната книжарница, ако сте дееспособни съгласно българското законодателство, като се има предвид, че договорите за покупкопродажба, сключвани чрез електронната книжарница, имат характер на дребни сделки за задоволяване на текущите нужди на лицата.

24. Ако не можете да извършвате правни действия самостоятелно, се задължавате да получите валидно съгласие от своя законен представител за сключването на Договор за регистриран профил/договор за покупко-продажба от разстояние, както и да представи такова съгласие при всяко поискване от наша страна.

25. Съгласно настоящите Условия, като наш клиент имате следните задължения:

25.1. При извършване на регистрацията да предоставите верни и актуални данни, както и своевременно да ги актуализирате в случай на промяна, като използвате функционалностите в регистрирания си профил.

25.2. Да използвате услугите и функционалностите на електронната книжарница по начин, който не възпрепятства нормалните ни бизнес процеси и не пречи на останалите ни клиенти.

25.3. Да заплатите цената в пълния ѝ размер.

25.4. Да получите и приемете в съответния срок направената поръчка съгласно определения начин на доставка.

25.5. Да спазвате изискванията за връщане на стоките при упражняване на правото Ви на отказ от договора.

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

26. Всички цени са посочени в описанието на продукта и са без ДДС и в български лева.

27. При поръчка на налични стоки, поръчката се обработва и стоките се предават на доставчика на куриерски услуги в срок до 5 работни дни.

28. Когато е посочено, че продуктът ще бъде наличен след определена дата, поръчката се обработва и се предава на куриер след настъпване на тази дата.

29. Цената за доставката се определя от доставчика на куриерски услуги и се заплаща отделно от цената на стоките.

30. Срокът за доставка зависи от мястото на доставката. Той се определя от доставчика на куриерски услуги. Конкретният срок може да бъде установен чрез функционалностите за проследяване на пратка, която куриерите предоставят.

ВРЪЩАНЕ/ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР БЕЗ ПРИЧИНА

31. Като потребител имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откаже от сключения договор в срок 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.

32. За извършването на отказ от договора, е необходимо да ни уведомите чрез имейл адрес или в писмена форма на посочените адреси за кореспонденция.

33. Предоставяме стандартен формуляр за отказ от договора на сайта ни.

34. При отказ от договор трябва да ни изпратите върнатите продукти. Разходите за връщането са за Ваша сметка.

35. Върнатите продукти трябва да са със запазен търговски вид и да не са използвани.

36. Ако упражните правото си на отказ, ще възстановим в пълен размер платената сума до 14 календарни дни, считано от датата, на която сте упражнили правото си на отказ от сключения договор.

37. От сумата, която сте платили по договора, може да удържим разходите за връщане на стоката, ако сте пропуснали да ги заплатите.

38. Ще възстановим платената сума по същия начин, по който сте платили и Вие, освен ако не изразили изричното си съгласие да възстановим сумата на посочена от Вас банкова сметка.

39. Разпоредбите от настоящия раздел се прилагат само към клиенти, които са потребители.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

40. Временно може да ограничим достъпа до Вашия регистриран профил, като няма да може да използвате електронната книжарница и да имате достъп до данните си само за времето на ограничението в следните случаи:

40.1. При съмнения за нарушаване на настоящите Условия или на закона – до изясняване дали е извършено нарушение.

40.2. При постъпило искане от компетентен държавен орган – за срока, указан от компетентния орган.

40.3. При постъпило изрично искане от Вас и при посочена основателна причина за това – за поискания от Вас срок.

41. При прекратяване на регистрацията Ви няма да сте в състояние да поръчвате стоки и няма да имате повече достъп до информацията, която се съхранява в регистрирания Ви профил. Регистрацията се прекратява:

41.1. По Ваше искане, направено изрично в свободен текст на следния имейл: [email protected] или в писмена форма на посочения в настоящите Условия адрес за контакт – ще прекратим регистрацията Ви в едномесечен срок от получаване на искането.

41.2. Ако профилът Ви не е използван повече от 5 години – с едномесечно предизвестие.

41.3. При нарушаване на настоящите Условия или действащото законодателство – след установяване на нарушението.

41.4. При постъпило искане за прекратяване от компетентен държавен орган – незабавно след получаване на искането.

41.5. В други случаи, по наша преценка, с предварително едномесечно предизвестие. При представяне на предизвестието, ще Ви информираме за причините, които налагат прекратяването.

42. При прекратяване на регистрацията и съответно на договора с нас, профилът и данните, които съдържа, няма да бъдат достъпни през електронната книжарница, но ще запазим данните в нашата база данни за необходимия период.

43. След прекратяване на регистрацията, се запазват следните данни:

43.1. Информация за сключването на договора (която съхраняваме в логфайлове на използвания от нас сървър, като Вашия IP адрес, както и всяка друга информация, необходима за да Ви идентифицираме и за да е възможно възпроизвеждането на електронното Ви изявление за приемане на настоящите Условия), с нас се пази за срок от 5 години от прекратяване на регистрацията Ви, за да е възможна защитата ни в случай на възникнали спорове.

43.2. Информация за поръчаните чрез електронната книжарница стоки – 10 години от прекратяване на регистрацията.

44. Ако не възникне спор и данните не бъдат поискани от компетентен орган, запазените след прекратяване на регистрацията данни, не се обработват за допълнителни цели.

45. Ако възникне правен спор или производство, налагащо използване на данните и/или искане от компетентен държавен орган, данните се обработват и по други начини. В посочените случаи е възможно запазване на данни за по-дълъг срок до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

46. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в профила Ви преди да прекратите регистрацията си, можете да упражните правото си на преносимост, по начините посочени в нашата Политиката за поверителност.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

47. В процеса на използване на електронната книжарница, ние събираме и обработваме определен обем информация за Вас, която представлява лични данни. Подробна информация за обработваните данни и за извършваните дейности по обработка се съдържат в Политиката за поверителност.

48. При посещение на уебсайта събираме информация чрез бисквитки. Подробна информация се съдържа в Политиката за използването на бисквитки.

49. Като клиент се задължавате да не предоставя повече лични данни от необходимите за извършването на поръчката и доставката. В случай на съмнение, можете да се обърне към нас за конкретизиране на необходимите данни.

50. Ако ни предоставите повече данни от необходимите, ние ще ги изтрием в разумен срок, но не по-късно от 30 дни от узнаване им.

ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

51. Жалби и сигнали относно функционирането на електронната книжарница може да изпращате чрез имейла за контакт, посочен в настоящите Условия.

52. Разглеждаме, получените жалби в 30-дневен срок от получаването им и ще Ви информираме за решението ни по подходящ начин.

53. Правото да подадете жалба до нас не ограничава правото ви на жалба до Комисия за защита на потребителите или правото да се обърнете към органите за алтернативно решаване на спорове.

ОТГОВОРНОСТ

54. Не отговаряме за неудобството (и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи), настъпили при изтриване или блокиране на Вашия профил в съответствие с настоящите Условия.

55. Не отговаряме за вреди или пропуснати ползи, настъпили в резултат на недостъпност на сайта поради технически причини извън нашия контрол.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

56. Като Доставчик на стоките и услугите си запазваме правото да изменяме едностранно настоящите Условия при промяна на услугите или при нормативни изменения. Новите условия се публикуват на уебсайта и се прилагат само занапред.

57. Ще Ви уведомим за промените в 7-дневен срок от извършването им на посочената при регистрацията електронна поща и ще Ви предоставим възможност да се запознаете с промените.

58. Ако не заявите, че отхвърляте промените в едномесечен срок от получаване на съобщението за промяната, се счита, че сте обвързани от тях.

59. Ако заявите, че отхвърляте промените, се счита че договорът за регистриран профил се прекратява в срок от 7 дни от получаване на изявлението за отхвърляне.

ДРУГИ

60. Предоставяме всички услуги на езиците, на които е достъпна електронната книжарница.

61. Договорът, съгласно настоящите Условия, се сключва на езика, на който използвате сайта и електронната книжарница и е свободно достъпен на уебсайта: https://booksbogari.bg/obshti-uslovia/.

62. С приемането на настоящите Условия, се съгласявате, че електронните изявления, извършени чрез електронната книжарница, чрез социалните мрежи и/или чрез регистрираната от Вас електронна поща, както и електронните изявления, направени от нас към Вас, които са подписани с обикновен електронен подпис, се считат за подписани със саморъчен подпис.

63. Ако като потребител считате, че стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора или на обективните изисквания за съответствие, имате право да предявите рекламация, като поискате да приведем стоката в съответствие/да заменим продукта/, да получите пропорционално намаляване на цената или да развалите договора.

64. Правата по горната точка могат да бъдат упражнени до 2 години считано от датата на доставката на стоката и се упражняват съгласно Глава трета и Глава четвърта от Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

65. Ако сте потребител и считате, че настоящите Условия, засягат правата Ви, обърнете се към Комисия за защита на потребителите:

65.1. Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6

65.2. Тел.: +359 2 980 25 24

65.3. Факс: +359 2 988 42 18

65.4. Гореща линия: 0700 111 22

65.5. Уеб сайт: www.kzp.bg

66. Ако сте потребител можете да сезирате органите за алтернативно решаване на спорове (със списъка на одобрените органи, действащи на територията на Р. България, можете да се запознаете на: https://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html), вкл. да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна за потребителите.

67. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.